Gaia arbetar med personer i utanförskap.

06.02.2016 19:41

För några år sedan innan vi läst vidare till Terapi- & skolhund var Gaia besökshund.

Gaia och jag arbetade i ett samverkansprojekt med olika myndigheter

1, Beskrivning av målgruppen

2, Gaia - besökshund

3, Övrigt som påverkat projektet

 

1, Beskrivning av målgruppen

Målgruppen var unga vuxna mellan 18-35 år med psykisk ohälsa och/eller annan social problematik och som är i behov av nya och/eller utökade resurser för att bli självförsörjande. De allra flesta i målgruppen har tidigare varit aktuella för olika arbetsmarknadsåtgärder, men har inte lyckats komma vidare till att uppnå egen försörjning. För många har det medfört ett långvarigt biståndsmottagande med konsekvenser i form av utanförskap och i många fall omfattande ohälsa i olika former. Bristen på egen försörjning har ofta varit en del i en sammansatt problembild.

Kännetecknande för målgruppen är låg utbildningsnivå, ingen eller mycket liten arbetslivserfarenhet, läs- och skrivsvårigheter, kognitiva begränsningar, omfattande psykisk ohälsa eller annan social problematik. Många i målgruppen har vuxit upp i familjer som under lång tid varit beroende av ekonomiskt bistånd för att komma upp i skälig levnadsnivå. Flertalet deltagare har ett negativt socialt arv med sig och en historia av missbruk och kriminalitet. Många har också vuxit upp i samhällets institutionsvård (utrednings- och behandlingshem, jour-och familjehem). Flera av deltagarna har relativt många år i offentlig försörjning bakom sig och en del deltagare har på grund av sin unga ålder nyligen aktualiserats hos Sociala Enheten, kommunens enhet för ekonomiskt bistånd.

Deltagarna har tidigare haft kontakt med minst två av de samverkande aktörerna och haft ett behov av samverkan för att komma närmare egen försörjning. Projektets avgränsningar är att deltagarna inte har ett aktivt missbruk eller har en allvarlig psykisk sjukdom/syndrom där arbetsrehabiliterande insatser inte är aktuella. I de fall där det framkommit att det finns ett missbruk med i bilden så har deltagarna erbjudits fortsatt stöd från projektet om de samtidigt deltog i behandling för sitt beroende.

 

2, Gaia besökshund

Projektets nya vägledare hade under en period på 1.5 år med sig sin besökshund Gaia på arbetet. Projektmedarbetarna har sett att närvaron av Gaia har gett positiva effekter för många deltagare, vilket en utvärdering bland deltagarna också visar där de själva har fått beskriva hur de upplevt mötena med Gaia. Bland annat ger det ett samtalsämne att ”bryta isen” med för deltagarna då många av dem själva har hund. Gemensamma hundpromenader har också underlättat deltagarnas förmåga att öppna sig. För de deltagare som har kognitiva svårigheter har det visat sig att Gaias närvaro är särskilt bra då deltagarna har lättare för att koncentrera sig och ta in information när de har Gaia i sitt knä eftersom hon har haft en lugnande effekt på deltagarna. Detta har varit särskilt användbart då Gaia fått följa med in på samtal hos andra aktörer, exempelvis under psykologsamtal på Habiliteringen och vid utredningar. Gaia har också visat sig vara till stor hjälp vad gäller att erbjuda tröst till de deltagare som mår väldigt psykiskt dåligt. Gaia har också visat sig vara användbar vad gäller att alarmera när ett migränanfall är på väg och att påvisa när en deltagare exempelvis har stark ångest. När Gaia på grund av kommunens bestämmelser inte längre fick delta i verksamheten gav många deltagare uttryck för hur tråkigt det var utan henne och att de också upplevde skillnad i sin sinnestämning på ett sämre vis.

 

3, Övrigt som påverkat projektet

Under våren har projektgruppen vid några tillfällen upplevt att målgruppen haft en tung problematik som stundtals varit svår att hantera för projektgruppen. Det har handlat om deltagare med kognitiva begränsningar där projektmedarbetarna inte känt sig ha tillräcklig kunskap för att på bästa sätt kunna stödja deltagarna. Det har också handlat om ett antal deltagare med beroendeproblematik där det varit svårt att nå resultat då deltagarnas motivation att arbeta med sitt beroende har varierat över tid. Några av deltagarna har mått väldigt psykiskt dåligt vilket medfört att projektmedarbetarna känt oro för ett antal deltagare med uttalad suicidrisk och självskadebeteende.

Den tunga målgruppen har medfört att arbetssituationen för projektmedarbetarna stundtals varit mycket krävande. Projektmedarbetarna har tagit stöd av varandra samt tillfrågat enhetschef vid behov. Den externa handledning projektmedarbetarna har tillgång till har upplevts som ett oerhört givande och lärorikt moment i arbetet, särskilt i detta avseende.